Search

De Kelder van de Coningh

 0,00
0
0
Subtotal:  0,00
Geen producten in je winkelmand

Algemene Voorwaarden De Kelder van de Coningh voor leveringen aan consumenten, november 2023

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.        Ondernemer: De Kelder van de Coningh, waaronder de onderhavige producten en/of diensten, al dan niet op afstand,
worden aangeboden;

2.        Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
afstand aangaat met de ondernemer;

3.        Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij de consument middels een door de ondernemer georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.        Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.        Dag: kalenderdag

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Onderneming: De Kelder van de Coningh
Gevestigd: Knoppertkamp 59, 8014CG Zwolle
E-mailadres: info@dekeldervandeconingh.nl
Telefoon: 06 53 89 82 84
KvK-nummer: 63034425
BTW-nummer: NL001124348B78

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en consument.

2.        De consument heeft, voordat de overeenkomst tot stand komt, kennis genomen van deze voorwaarden. Het plaatsen
van een bestelling impliceert acceptatie van deze voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een kopie kosteloos
toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.

2.        Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.        Bestellingen worden slechts geboekt op basis van 100% vooruitbetaling, inclusief alle kosten.

4.        Bestellingen worden bevestigd onder vermelding van de verwachte datum van levering.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.        De overeenkomst komt tot stand op het moment dat aan de ondernemer de bestelling expliciet kenbaar is gemaakt en
het corresponderende bedrag van de bestelling door de consument is overgemaakt en op de bankrekening van
ondernemer is bijgeschreven.

2.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien
de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.        Uw gegevens zullen door ondernemer niet aan derden worden afgegeven; de wet persoonsregistratie is hierop van
toepassing.

4.        De verkoop van zwakalcoholhoudende dranken aan personen onder de leeftijd van 18 jaren is bij wet verboden. Met uw
bestelling en het accepteren van deze voorwaarden verzekert de consument de ondernemer, dat hij/zij respectievelijk
de ontvanger van de bestelling 18 jaar of ouder is.

 

Artikel 6 – De prijs

1.        Alle prijzen vermeldt op de website of enig andere gegevensdrager zijn vrijblijvend en vervangen bij publicatie
automatisch de vorige.

2.        Als een productprijs na de bestelling wordt gewijzigd, zal de ondernemer de consument hiervan op de hoogte stellen en
in overleg treden over de ontstane situatie. De consument heeft recht op restitutie van het corresponderende bedrag,
indien niet tot een vergelijk wordt gekomen.

3.        Van enig aanbod met een beperkte geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

4.        Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzend- en administratie kosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 7 – Levering

1.        Tenzij uitdrukkelijk is aangegeven ten tijde van de bestelling, zal de ondernemer de producten tegen de vooraf kenbaar
gemaakte verzend- en administratiekosten bij de consument (doen laten) bezorgen.

2.        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Op verzoek van de
consument achter de voordeur, maar altijd op de begane grond.

3.        Ondernemer zal met de door de consument opgegeven wensen voor aflevering (datum en tijdstip) zoveel mogelijk
rekening (laten) houden. Het blijft de verantwoordelijkheid van de consument om levering mogelijk te maken.

4.        Mocht het door consument bestelde product niet meer leverbaar zijn, dan biedt ondernemer veelal hetzelfde product van
een volgend oogstjaar aan of een alternatief. Kan de consument zich hierin niet vinden, dan volgt restitutie van het
corresponderende vooruitbetaalde bedrag.

5.        Aan het niet meer kunnen leveren van het bestelde, gelijk welke reden ook, kan geen enkel ander recht wordt ontleend,
dan dat van restitutie van het corresponderende, vooruitbetaalde bedrag.

6.        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij
de ondernemer. Eventuele schade dient bij ontvangst schriftelijk te worden vastgelegd en aansluitend te worden gemeld
aan de ondernemer.

7.        Levering door een vertegenwoordiger van de ondernemer geeft geen recht op vermindering van de in rekening gebrachte
verzend- en administratiekosten

8.        Ondernemer en zijn leveranciers maken gebruik van recyclebare materialen; gelieve na gebruik de materialen aan te
bieden bij de reststoffen inzamelpunten.

 

Artikel 8 – Betaling

1.        Betaling kan geschieden middels een (van de) op de website aangegeven elektronische betaalmethode(n), via een
eenmalige machtiging voor incasso of anderszins.

2.        De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden en het bedrag is bijgeschreven op de
bankrekening van ondernemer.

3.        De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer
te melden.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

1.        Alle producten zijn door ondernemer zorgvuldig gekeurd en worden slechts van kwaliteit leveranciers betrokken. Als
producten aantoonbaar niet aan het bestelde voldoen, zal ondernemer na overleg deze vervangen, dan wel het geld
retourneren.

2.        Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.        Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen, gerekend vanaf de datum van
ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De Kelder van de Coningh

tijdelijk kantoorhoudende:
Knoppertkamp 59
8014CG Zwolle

T : +31 653 89 82 84
E : info@dekeldervandeconingh.nl

KvK : 63034425
Rabobank : NL38RABO 0302 6671 13
BTW : NL001124348B78
Alle prijzen zijn inclusief BTW

ideal
visa
mastercard
maestro
vpay
mistercash

Webdiensten – Plus Automatisering