De Kelder van de Coningh

 0,00
0
0
Subtotal:  0,00
Geen producten in je winkelmand

Jouw wijn bij

Algemene Voorwaarden De Kelder van de Coningh – zakelijke markt, april 2015

 

Artikel 1    Algemeen

1.1             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten
ter zake van de levering van roerende zaken.

1.2             De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3             Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 2    Aanbieding en overeenkomst

2.1             Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, in het bijzonder wat betreft prijs, hoeveelheid, levertijd en leverings-
mogelijkheden. Dit geldt ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding inhoudt. Wij behouden ons het recht
voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.2             Een overeenkomst, waaronder begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, komt tot stand op het moment
waarop wij deze schriftelijk hebben bevestigd, dan wel zodra wij deze hebben uitgevoerd. De afnemer is aan zijn
bestelling gehouden, zodra wij deze hebben ontvangen.

2.3             Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen en gebruikelijke toleranties.

2.4             Eenzijdige annulering van een bestelling of overeenkomst door de afnemer is ongeldig, tenzij wij daarmee schriftelijk
instemmen. In dat geval is de afnemer gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van de bestelling c.q.
overeenkomst gemaakte kosten.

Artikel 3    Prijzen

3.1             Tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen, gelden de prijzen zoals wij die laatstelijk hebben gepubliceerd op het
moment van aflevering van de bestelde producten, ook voor zover die na de totstandkoming van de overeenkomst
c.q. het plaatsen van de bestelling zijn gewijzigd.

3.2             Al onze prijzen gelden “af magazijn”en zijn exclusief belastingen – waaronder BTW – en (overige) heffingen en
verzend-, transport- en portokosten.

Artikel 4    Levertijd, levering, risico

4.1             Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering “af magazijn”.

4.2             Levertijden worden door ons naar beste weten afgegeven, maar gelden slechts bij benadering en zijn gebaseerd op
de op dat moment bekende situatie en inschatting van toelevering door derden. Het niet of te laat leveren van
bestelde producten geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, nakoming of opschorting dan wel niet-
nakoming van haar eigen verplichtingen jegens ons. Wij zijn steeds gerechtigd deellevering uit te voeren, in welk
geval iedere deellevering afzonderlijk aan de afnemer gefactureerd mag worden.

4.3             Bestelde producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment dat zij als geleverd gelden.

Artikel 5    Facturering en betaling

5.1             Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen acht dagen na
factuurdatum op een door ons aan te wijzen rekening, zonder enige aftrek of verrekening. Indien de afnemer ter zake
van de uitvoering van de overeenkomst aanspraken op ons meent te kunnen doen gelden, ontheft hem dit niet van
zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.

5.2             Bij niet tijdige betaling is de afnemer van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke handelsrente verschuldigd over
het opeisbare maar onbetaalde bedrag vanaf de dag dat uiterlijk betaling had moeten plaatsvinden, onverminderd
onze verdere rechten.

5.3             De voor invordering van onbetaald gelaten bedragen te maken gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen
integraal voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de
hoofdsom van de vordering met een minimum van € 250,–.

5.4             Wij behouden ons het recht voor geheel naar eigen inzicht te besluiten producten aan de afnemer uitsluitend onder
rembours dan wel tegen voorafgaande genoegzame betalingszekerheid te leveren. De daaraan verbonden kosten
zijn in dat geval geheel voor rekening van de afnemer. Wij zijn in dat geval gerechtigd de nakoming van onze
verplichtingen op te schorten totdat betaling dan wel zekerheidsstelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 6    Eigendomsvoorbehoud

6.1             Wij behouden ons de eigendom van alle geleverde producten voor totdat de afnemer jegens ons heeft voldaan aan al
zijn financiële verplichtingen uit hoofde van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten
respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

6.2             De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van ons te bewaren, alsmede om die producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud te
verzekeren tegen schade of verlies, door welke oorzaak ook, bij welke verzekering wij dienen te zijn aangemerkt als
(mede)verzekerde met een zelfstandig vorderingsrecht jegens verzekeraar(s). In geval van niet-tijdige betaling
alsmede indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen zoals bedoeld in het voorgaande lid
van dit artikel, hebben wij het recht de geleverde producten zonder voorafgaande sommatie, ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd onze verdere rechten. Voor zover nodig machtigt de
afnemer ons hiermee onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

6.3             In geval wij gebruik maken van ons terugnemingsrecht wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding. De afnemer zal in dat
geval worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs)
verminderd met de door ons geleden schade en gemaakte kosten.

6.4             De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten uitsluitend verkopen en leveren in het kader
van de uitoefening van zijn bedrijf. Bij dergelijke verkopen wordt onze vordering op de afnemer ter zake van de door
hem weer verkochte producten ter stond en in zijn geheel opeisbaar.

6.5             De afnemer is steeds verplicht derden te wijzen op ons eigendomsvoorbehoud. Hij is voorts verplicht desgevraagd
ons mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht. Voorts is de afnemer
verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de door ons
onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten.
Artikel 7    Retourzendingen

7.1             Het is de afnemer slechts na onze voorafgaande toestemming toegestaan producten aan ons terug te zenden.
Terugzending geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer.
Artikel 8    Reclamering, garantie

8.1             De afnemer is gehouden de geleverde producten en facturen direct na ontvangst te controleren. Eventuele reclames
ter zake van gebreken die redelijkerwijs bij deze controle geconstateerd kunnen worden, dienen schriftelijk plaats te
vinden binnen acht dagen na ontvangst van de producten respectievelijk de factuurdatum, met een beschrijving van
de beweerde gebreken, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt.

8.2             Eventuele reclames ter zake van andere gebreken dat bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel dienen schriftelijk
plaats te vinden binnen acht dagen na constatering daarvan, met een beschrijving van de beweerde gebreken.

8.3             Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ondeugdelijkheid van door ons geleverde wijn als gevolg van “kurk”.
Artikel 9    Aansprakelijkheid

9.1             Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst
omschreven verplichtingen, met inbegrip van de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting.

9.2             Onze aansprakelijkheid strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.

9.3             De in de voorgaande leden voor onszelf bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid worden
evenzeer bedongen voor en ten behoeve van onze ondergeschikten en ieder ander die door ons in het kader van de
overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie wij producten en/of onderdelen betrekken, ook indien
sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 10 Opschorting, staking en ontbinding

10.1           Wij zijn gerechtigde de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. te staken, dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn
verplichtingen, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer, bij stillegging, liquidatie
of overdracht van de onderneming van de afnemer en/of overdracht van (een belangrijk deel van) de activa en/of de
activiteiten daarvan, alsmede in geval zich een andere belangrijke wijziging in zijn financiële omstandighedenoordoet.

10.2           De gevolgen van zodanige opschorting, staking en/of ontbinding door ons, volledig voor rekening en risico van de
afnemer en laten zijn betalingsverplichtingen onverlet, terwijl al onze openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar
zullen zijn, onverminderd onze verdere rechten.

 

Artikel 11 Algemeen

11.1           Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst
voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen die nietig zijn of niet rechtsgeldig worden
overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen.

11.2           Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst in strijd mochten komen met dwingend rechtelijke, vastgesteld
of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn
getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

 

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1           Eventuele geschillen in het kader van door ons gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Assen, Nederland, met dien verstande dat wij het recht hebben om een geschil aanhangig te
maken bij de bevoegde rechter in de plaats waar de afnemer is gevestigd of zijn woonplaats heeft.

12.2           Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

De Kelder van de Coningh

Asserstraat 7
9461 GA GIETEN
T : +31 653 89 82 84
E : info@dekeldervandeconingh.nl

KvK : 63034425
Rabobank : NL38RABO 0302 6671 13
BTW : NL001124348B78
Alle prijzen zijn inclusief BTW

ideal
visa
mastercard
maestro
vpay
mistercash

Webdiensten – Plus Automatisering