Algemene voorwaarden - zakelijk

Algemene Voorwaarden De Kelder van de Coningh B2B-leveringen, april 2015

 

Artikel 1    Algemeen

1.1             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten ter zake van de levering van roerende zaken.

1.2             De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3             Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 2    Aanbieding en overeenkomst

2.1             Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, in het bijzonder wat betreft prijs, hoeveelheid, levertijd en leveringsmogelijkheden. Dit geldt ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding inhoudt. Wij
                  behouden ons het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.2             Een overeenkomst, waaronder begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, komt tot stand op het moment waarop wij deze schriftelijk hebben bevestigd, dan wel zodra wij deze hebben uitgevoerd.
                  De afnemer is aan zijn bestelling gehouden, zodra wij deze hebben ontvangen.

2.3             Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen en gebruikelijke toleranties.

2.4             Eenzijdige annulering van een bestelling of overeenkomst door de afnemer is ongeldig, tenzij wij daarmee schriftelijk instemmen. In dat geval is de afnemer gehouden tot betaling van alle voor de
                  uitvoering van de bestelling c.q. overeenkomst gemaakte kosten.

Artikel 3    Prijzen

3.1             Tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen, gelden de prijzen zoals wij die laatstelijk hebben gepubliceerd op het moment van aflevering van de bestelde producten, ook voor zover die na de
                  totstandkoming van de overeenkomst c.q. het plaatsen van de bestelling zijn gewijzigd.

3.2             Al onze prijzen gelden “af magazijn”en zijn exclusief belastingen – waaronder BTW - en (overige) heffingen en verzend-, transport- en portokosten.

Artikel 4    Levertijd, levering, risico

4.1             Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering “af magazijn”.

4.2             Levertijden worden door ons naar beste weten afgegeven, maar gelden slechts bij benadering en zijn gebaseerd op de op dat moment bekende situatie en inschatting van toelevering door derden. Het
                  niet of te laat leveren van bestelde producten geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, nakoming of opschorting dan wel niet-nakoming van haar eigen verplichtingen jegens ons. Wij zijn
                  steeds gerechtigd deellevering uit te voeren, in welk geval iedere deellevering afzonderlijk aan de afnemer gefactureerd mag worden.

4.3             Bestelde producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment dat zij als geleverd gelden.

Artikel 5    Facturering en betaling

5.1             Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op een door ons aan te wijzen rekening, zonder enige aftrek of verrekening.
                  Indien de afnemer ter zake van de uitvoering van de overeenkomst aanspraken op ons meent te kunnen doen gelden, ontheft hem dit niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen
                  wijze.

5.2             Bij niet tijdige betaling is de afnemer van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare maar onbetaalde bedrag vanaf de dag dat uiterlijk betaling had moeten
                  plaatsvinden, onverminderd onze verdere rechten.

5.3             De voor invordering van onbetaald gelaten bedragen te maken gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen integraal voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten
                  worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 250,--. 

5.4             Wij behouden ons het recht voor geheel naar eigen inzicht te besluiten producten aan de afnemer uitsluitend onder rembours dan wel tegen voorafgaande genoegzame betalingszekerheid te leveren.
                 De daaraan verbonden kosten zijn in dat geval geheel voor rekening van de afnemer. Wij zijn in dat geval gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat betaling dan wel
                 zekerheidsstelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 6    Eigendomsvoorbehoud

6.1             Wij behouden ons de eigendom van alle geleverde producten voor totdat de afnemer jegens ons heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van krachtens overeenkomst geleverde of
                  te leveren producten respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

6.2             De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren, alsmede om die producten voor de duur
                  van het eigendomsvoorbehoud te verzekeren tegen schade of verlies, door welke oorzaak ook, bij welke verzekering wij dienen te zijn aangemerkt als (mede)verzekerde met een zelfstandig
                  vorderingsrecht jegens verzekeraar(s). In geval van niet-tijdige betaling alsmede indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen zoals bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel,
                  hebben wij het recht de geleverde producten zonder voorafgaande sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd onze verdere rechten. Voor zover nodig
                  machtigt de afnemer ons hiermee onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

6.3             In geval wij gebruik maken van ons terugnemingsrecht wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd ons recht op
                  schadevergoeding. De afnemer zal in dat geval worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de door ons geleden
                  schade en gemaakte kosten.

6.4             De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten uitsluitend verkopen en leveren in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf. Bij dergelijke verkopen wordt onze vordering op de
                  afnemer ter zake van de door hem weer verkochte producten ter stond en in zijn geheel opeisbaar.

6.5             De afnemer is steeds verplicht derden te wijzen op ons eigendomsvoorbehoud. Hij is voorts verplicht desgevraagd ons mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn
                  verkocht. Voorts is de afnemer verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten.
 

Artikel 7    Retourzendingen

7.1             Het is de afnemer slechts na onze voorafgaande toestemming toegestaan producten aan ons terug te zenden. Terugzending geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer.
 

Artikel 8    Reclamering, garantie

8.1             De afnemer is gehouden de geleverde producten en facturen direct na ontvangst te controleren. Eventuele reclames ter zake van gebreken die redelijkerwijs bij deze controle geconstateerd kunnen
                  worden, dienen schriftelijk plaats te vinden binnen acht dagen na ontvangst van de producten respectievelijk de factuurdatum, met een beschrijving van de beweerde gebreken, bij gebreke waarvan
                  elke aanspraak ter zake vervalt.

8.2             Eventuele reclames ter zake van andere gebreken dat bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel dienen schriftelijk plaats te vinden binnen acht dagen na constatering daarvan, met een beschrijving
                  van de beweerde gebreken.

8.3             Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ondeugdelijkheid van door ons geleverde wijn als gevolg van “kurk”.
 

Artikel 9    Aansprakelijkheid

9.1             Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen, met inbegrip van de in het vorige artikel omschreven
                  garantieverplichting.

9.2             Onze aansprakelijkheid strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.

9.3             De in de voorgaande leden voor onszelf bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van onze ondergeschikten en ieder ander die
                 door ons in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie wij producten en/of onderdelen betrekken, ook indien sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 10 Opschorting, staking en ontbinding

10.1           Wij zijn gerechtigde de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. te staken, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de afnemer niet, niet tijdig of niet
                 behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer, bij stillegging, liquidatie of overdracht van de onderneming van de afnemer en/of
                 overdracht van (een belangrijk deel van) de activa en/of de activiteiten daarvan, alsmede in geval zich een andere belangrijke wijziging in zijn financiële omstandigheden voordoet.

10.2           De gevolgen van zodanige opschorting, staking en/of ontbinding door ons, volledig voor rekening en risico van de afnemer en laten zijn betalingsverplichtingen onverlet, terwijl al onze openstaande
                 vorderingen onmiddellijk opeisbaar zullen zijn, onverminderd onze verdere rechten.

 

Artikel 11 Algemeen

11.1           Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen die nietig zijn of
                 niet rechtsgeldig worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen.

11.2           Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst in strijd mochten komen met dwingend rechtelijke, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste
                 bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

 

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1           Eventuele geschillen in het kader van door ons gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, Nederland, met dien verstande dat wij het recht
                 hebben om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in de plaats waar de afnemer is gevestigd of zijn woonplaats heeft.

12.2           Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 


Afdrukken