Algemene Voorwaarden, consumenten

Algemene Voorwaarden De Kelder van de Coningh consumenten-leveringen, april 2015

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.        Ondernemer: De Kelder van de Coningh, waaronder de onderhavige producten en/of diensten, al dan niet op afstand, worden aangeboden;

2.        Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.        Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij de consument middels een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.        Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
           samengekomen;

5.        Dag: kalenderdag

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Onderneming  :  De Kelder van de Coningh                                     E-mailadres    : wijn@dekeldervandeconingh.nl              

Gevestigd       :  Asserstraat 7, 9461 GA  GIETEN                          KvK-nummer  :  63034425

Telefoon         :  0653 89 82 84                                                       BTW nummer : NL019265840B01

                                                                                                                                

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en consument.

2.        De consument heeft, voordat de overeenkomst tot stand komt, kennis genomen van deze voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling impliceert acceptatie van deze voorwaarden. Op eerste verzoek              wordt een kopie kosteloos toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.        Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.        Bestellingen worden slechts geboekt op basis van 100% vooruitbetaling, inclusief alle kosten.

4.        Bestellingen worden bevestigd onder vermelding van de verwachte datum van levering.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.        De overeenkomst komt tot stand op het moment dat aan de ondernemer de bestelling expliciet kenbaar is gemaakt en het corresponderende bedrag van de bestelling door de consument is overgemaakt
           en op de bankrekening van ondernemer is bijgeschreven.

2.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
           een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.        Uw gegevens zullen door ondernemer niet aan derden worden afgegeven; de wet persoonsregistratie is hierop van toepassing.

4.        De verkoop van zwakalcoholhoudende dranken aan personen onder de leeftijd van 18 jaren is bij wet verboden. Met uw bestelling verzekert de consument de ondernemer, dat hij/zij respectievelijk de
           ontvanger van de bestelling 18 jaar of ouder is.

 

Artikel 6 - De prijs

1.        Alle prijzen vermeldt op de website of enig andere gegevensdrager zijn vrijblijvend en vervangen bij publicatie automatisch de vorige.

2.        Als een productprijs na de bestelling wordt gewijzigd, zal de ondernemer de consument hiervan op de hoogte stellen en in overleg treden over de ontstane situatie. De consument heeft recht op restitutie
           van het corresponderende bedrag, indien niet tot een vergelijk wordt gekomen.

3.        Van enig aanbod met een beperkte geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

4.        Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzend- en administratie kosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 7 – Levering

1.        Tenzij uitdrukkelijk is aangegeven ten tijde van de bestelling, zal de ondernemer de producten tegen de vooraf kenbaar gemaakte verzend- en administratiekosten bij de consument (doen laten) bezorgen.

2.        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Op verzoek van de consument achter de voordeur, maar altijd op de begane grond.

3.        Ondernemer zal met de door de consument opgegeven wensen voor aflevering (datum en tijdstip) zoveel mogelijk rekening (laten) houden. Het blijft de verantwoordelijkheid van de consument om levering
           mogelijk te maken.

4.        Mocht het door consument bestelde product niet meer leverbaar zijn, dan biedt ondernemer veelal hetzelfde product van een volgend oogstjaar aan of een alternatief. Kan de consument zich hierin niet
           vinden, dan volgt restitutie van het corresponderende vooruitbetaalde bedrag.

5.        Aan het niet meer kunnen leveren van het bestelde, gelijk welke reden ook, kan geen enkel ander recht wordt ontleend, dan dat van restitutie van het corresponderende, vooruitbetaalde bedrag.

6.        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer. Eventuele schade dient bij ontvangst schriftelijk te worden
           vastgelegd en aansluitend te worden gemeld aan de ondernemer.

7.        Levering door een vertegenwoordiger van de ondernemer geeft geen recht op vermindering van de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten

8.        Ondernemer en zijn leveranciers maken gebruik van recyclebare materialen; gelieve na gebruik de materialen aan te bieden bij de reststoffen inzamelpunten.

 

Artikel 8 - Betaling

1.        Betaling kan geschieden middels een (van de) op de website aangegeven elektronische betaalmethode(n),  via een eenmalige machtiging voor incasso of anderszins.

2.        De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden en het bedrag is
           bijgeschreven op de bankrekening van ondernemer.

3.        De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 9 - Klachtenregeling

1.        Alle producten zijn door ondernemer zorgvuldig gekeurd en worden slechts van kwaliteit leveranciers betrokken. Als producten aantoonbaar niet aan het bestelde voldoen, zal ondernemer na overleg deze
           vervangen, dan wel het geld retourneren.

2.        Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.        Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
           vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 


Afdrukken